Gayatri

05:45
Rob and Melissa
2013
Rob and Melissa

Lyrics

Om bhur bhuvah svah

tat-savitur varenyam


bhargo devasya dhimahi


dhiyo yo nah pracodayat