0:00/???
  1. Gayatri Mantra

From the recording Gayatri Mantra

Lyrics

Om Bhur Bhuva Svaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah Prachodahat

Om Bhur
Om Bhuva
Om Svaha
Om Maha
Om Jana
Om Tapa
Om Satyam